ספרות וביבליוגרפיה

(Last Updated On: 17/06/2022)

ספרים וסרטי הדרכה בבעלותי

 • Bailey, T., McPherson, S. (2012). Dionaea The Venus’s Flytrap Poole, Dorset, England: Redfern Natural History Productions.
 • Bartholt, W., Porembski, S., Sein, R., Theisen, I. (2007). The Curious World of Carnivorous Plants: A Comprehensive Guide to Their Biology and Cultivation. London, England or Potland, USA: Timber Press.
 • Cross, P. (2012). Adlrovanda The Waterwheel Plant. Poole, Dorset, England: Redfern Natural History Productions.
 • Cross, A., Kalfas, N., Nunn, R., & Conran, J. (2019). Cephalotus – the Albany Pitcher Plant (1st ed.). (A. Robinson, Ed.) Poole, Drset, England: Redfern Natural History Productions Ltd.
 • D’Amato, P. (2013). The Savage Garden (Revised ed.). New York, New York, USA: Ten Speed Press.
 • Flieschmann, A. (2012). Monograph of the Genus Genlisea Poole, Dorset, England: Redfern Natural History Productions
 • Drus, K. (2000). Making More Plants New York, New York, USA: Clarckson Potter
 • Greyes, N. (2015). Cultivating Carnivorous Plants. San Bernardino, California, USA: Natch Greyes.
 • Kagawa, T. (2022). Drosera of Japan (Second ed.). Columbia, SC, USA: Takaaki Kagawa.
 • Kyte, L., & Kleyn, J. (1996). Plants from Test Tubes (Third ed.). Portland, Oregon, USA: Timber Press.
 • Greyes, N. (2014). Darlingtonia – The California Pitcher Plant. USA: Natch Greyes.
 • Lampard, S., Gluch, O., Robinson, A., Fleischmann, A., Temple, P., McPherson, S., . . . Legendre, L. (2016). Pinguicula of Latin America. (A. S. Robinson, Ed.) Poole, Dorset, England: Redfern Natural History Productions.
 • Liu, A. and DiPietro, D. (2020) Drosera of the New Jersey Pinelands, U.S.A. Sida, Bot. Misc. 53. Botanical Research Institute of Texas, Fort Worth, Texas, U.S.A.
 • Lloyd, F. E. (2020) The Carnivorous Plants. Alpha Editions
 • Lowrie, A. (2013). Carnivorous Plants of Australia Magnum Opus (Vols. 1, 2, 3). (A. S. Robinson, Ed.) Poole, Dorset, England: Redfern Natural History Productions.
 • Lowrie A., R. N. (2017). Drosera of the World (Vol. 1 – Oceania). (A. S. Robinson, Ed.) Poole, England, Dorset: Redfern Natural History Productions.
 • Lowrie A., A. R. (2017). Drosera of the World (Vol. 2 – Oceania, Asia, Europe, North America). (A. S. Robinson, Ed.) Poole, Doset, England: Redfern Natural History Ptoductions.
 • McPherson, S. (2010). Carnivorous Plants and thier Habitats (Vol. 1). Poole, Dorset, England: Redfern Natural History Productions.
 • McPherson, S. (2010). Carnivorous Plants and thier Habitats (Vol. 2) (Signed). Poole, Dorset, England: Redfern Natural History Productions.
 • McPherson, S., Robinson, A. (2012). Field Guide to the Pitcher plants of Australia and New Guinea. Poole, Dorset, England: Redfern Natural History Productions.
 • McPherson, S., Robinson, A. (2012). Field Guide to the Pitcher plants of Borneo. Poole, Dorset, England: Redfern Natural History Productions.
 • McPherson, S., Robinson, A. (2012). Field Guide to the Pitcher plants of Peninsular Malaysia and Indochina. Poole, Dorset, England: Redfern Natural History Productions.
 • McPherson, S., Amoroso, V. B. (2011). Field Guide to the Pitcher plants of the Philippines. Poole, Dorset, England: Redfern Natural History Productions.
 • McPherson, S., Robinson, A. (2012). Field Guide to the Pitcher plants of Sulawesi. Poole, Dorset, England: Redfern Natural History Productions.
 • McPherson, S., Robinson, A. (2012). Field Guide to the Pitcher plants of Sumatra and Java. Poole, Dorset, England: Redfern Natural History Productions.
 • McPherson, S. (2008). Lost World of the Guina Highlands. Poole, Dorset, England: Redfern Natural History Productions.
 • McPherson, S. (2011). New Nepenthes, Volume One. Poole, Dorset, England: Redfern Natural History Productions.
 • McPherson, S. (2007). Pitcher Plants of the Americas. Blacksburg, Virginia and Granville, Ohio, USA: The McDonald & Woodward Publishing Company.
 • McPherson S., Schnell, D. (2012). Field Guide to the Carnivorous Plants of the United States and Canada. Poole, Dorset, England: Redfern Natural History Productions.
 • Pennella, V. (2021). Carnivorous Plants Care Guide. Milton Keynes, UK: Lightning Source UK Ltd.
 • Rice, B. A. (2006). Growing Carnivorous Plants. Portland, Oregon, USA: Timber Press Inc.
 • Robinson A., R. G. (2017). Drosera of the World (Vol. 3- Latin America, Africa). (A. S. Robinson, Ed.) Poole, Dorset, England: Redfern Natural History Productions.
 • Schnell, D. E. (1976). Carnivorous Plants of the United States and Canada. USA: Lebanon Valley Offset Company Incorporated.
 • Slack, A. (1980). Carnivorous Plants (First MIT Press Edition). Sherborne, Dorset, UK: Alphabet and Image.
 • Swenson, A. A. (1977). Cultivating Carnivorous Plants (First ed.). Gardencity, New York, USA: Doubleday & Company Inc.
 • Taylor, P. (1989, 11 9). The Genus Utricularia: A Taxonomic Monograph. Kew: HMSO.
 • כהן, א. (2008). צמחים טורפים ומטריפים. (א’ שרגאי, עורך) קרית גת: דני ספרים.

 

פרסומים ומאמרים שנעשה בהם שימוש באתר

 • Aaron M. Ellison, E. J. (2005). The Cost of Carnivory for Darlingtonia Californica (Sarraceniaceae): Evidence From Relationships Among Leaf Traits. American Journal of Botany(92), 1085–1093. doi:10.3732/ajb.92.7.1085
 • Anonymous (23/03/20). Carnivorous Plants Kindle Edition. Agrihortico CPL
 • Armitage, D. W. (2016, 03 31). The Cobra’s Tongue: Rethinking the function of the “fishtail appendage” on the pitcher plant Darlingtonia californica. American Journal of Botany(103), 780-785. doi:10.3732/ajb.1500524
 • Barnes, B. (2010, 03). Growing Heliamphora Indoors Year-Round. Carnivorous Plant Newsletter, 39-1, pp. 26-27. Retrieved 09 22, 2018, from https://s3.amazonaws.com/ClubExpressClubFiles/203829/documents/CPNv39n1.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIB6I23VLJX7E4J7Q&Expires=1537599383&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DCPNv39n1.pdf&Signature=vCViHvbbA8vvO8lZ%2F4gtVgKzHRo%3D
 • Basso, G. (2009). The Mexican Pinguicula. (E. G. AIPC, Ed.) AIPC Speccial Issue(3). Retrieved 04 06, 2019, from http://www.aipcnet.eu/Carnivorous_docs/AIPC_Special_Issue_3.pdf
 • Brittnacher J. (2018) Drosera filiformis, D. tracyi, and their hybrids: a photo essay. Carniv. Pl. Newslett. 47(3):92-100
 • Brittnacher, J. (n.d.). Growing Drosera filiformis, D. tracyi, and their hybrids. Retrieved 04 09, 2019, from International Carnivorous Plant Society: https://www.carnivorousplants.org/grow/guides/Dfiliformis
 • Brittnacher, J. (n.d.). Growing Mexican Pinguicula. Retrieved 04 06, 2019, from International Carnivorous Plant Society: https://www.carnivorousplants.org/grow/guides/MexicanPinguicula
 • Espe, B. (2015, 05). Cultivation of Australian Aquatic Insectivorous Plants. Carnivorous Plant Newsletter – Journal of the International Carnivorous Plant Society, 44-2, pp. 85-89.
 • Gordon, E., & Pacheco, S. (2007, 02 28). Prey composition in the carnivorous plants Utricularia inflata and U. gibba. Retrieved 12 02, 2017, from Organization for Tropical Studies: http://www.ots.ac.cr/rbt/attachments/volumes/vol55-3-4/06-Gordon-Prey.pdf
 • Hummer, J. H.(1998) A noteworthy Florida find: Drosera filiformis var. tracyi (Droseraceae). Carniv. Pl. Newslett. 27(3):89-90
 • Ksepka J. (2017) I’m not dead yet, re-finding Drosera x hybrida in the wild. Carniv. Pl. Newslett. 46(4):148-154
 • Legendre, L., & Kibellis, H. (2004, 12 09). Disease Symptoms in Pinguicula: Some Causes and Remedies. (B. A. Rice, & J. Schlauer, Eds.) Carnivorouse Plant Newsletter, 34-1, pp. 16-23. Retrieved 03 28, 2020 from https://cpn.carnivorousplants.org/articles/CPNv34n1p16_23.pdf
 • Meyers-Rice, B. (1994, 03). Focusing on U. gibba–the “U” stands for ubiquitous. Carnivorous Plant Newsletter, 23-1, pp. 19-23.
 • Powell, C.L. (1987, 12). Mexican Pings. Carnivorous Plant Newsletter, 16, pp. 106-110. Retrieved 04 06, 2019, from http://legacy.carnivorousplants.org/cpn/articles/CPNv16n4p106_110.pdf
 • Rice, B. A. (2010, 06 12). The thread-leaf sundews Drosera Filiformis and Drosera tracyi. (B. A. Rice, Ed.) Carnivorous Plant Newsletter, 40(1), pp. 4-16. Retrieved 04 09, 2019, from http://cpn.carnivorousplants.org/articles/CPNv40n1p4_16.pdf
 • Schnell, D. (1995, 03). Polination of Heliamphoras. Carnivorous Plant Newsletter, 24-1, pp. 23-24. Retrieved 09 22, 2018, from http://cpn.carnivorousplants.org/articles/CPNv24n1p23_24.pdf
 • Tincher, B. (2013, 12). My techniques for the indoor cultivation of Heliamphora. Carnivorous Plant Newsletter, 42-4, pp. 137-144. Retrieved 09 22, 2018, from http://legacy.carnivorousplants.org/cpn/articles/CPNv42n4p137_144.pdf
 • Westermeier, A. S., Sachse, R., Poppinga, S., Vögele, P., Adamec, L., Speck, T., & Bischoff, M. (2018, 05 09). How the carnivorous waterwheel plant (Aldrovanda vesiculosa) snaps. Retrieved 02 01, 2020 from The Royal Society Publishing: https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2018.0012
 • Wistuba, A. (1990, 06). Growing Heliamphora from the Venezuelan Tepui. Carnivorous Plant Newsletter, 19-2, p. 44. Retrieved 09 22, 2018, from http://legacy.carnivorousplants.org/cpn/articles/CPNv19n1_2p44_45.pdf
 • Young, E. S. (2011). Influence of fire on a rare serpentine plant assemblage: A 5‐year study of Darlingtonia fens. American Journal of Botany(98), 801-811. doi:10.3732/ajb.1000437
 • מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר. (14 04 2017). רשימת המוצרים המותרים ביבוא על פי התוספת השלישית לתקנות הגנת הצומח) יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי (התשס”ט – 2009). אוחזר מתוך משרד החקלאות פיתוח הכפר: http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tz mahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Documents/mutzarim_mutarim_yevu.pdf

 

אתרים שנעשה בהם שימוש באתר

 • Anonymous. Aquatic Moss. (2017, 11 04). Retrieved from Department of Ecology – State of Washington: http://www.ecy.wa.gov/Programs/wq/plants/plantid2/descriptions/sphagnum.html
 • Anonymous. Britannica, T. E. (2017, 11 04). Peat moss. Retrieved from Encyclopædia Britannica: https://www.britannica.com/plant/peat-moss
 • Anonymous. Darlingtonia californica – the Cobra Lily. (2019, 02 25). Retrieved 02 25, 2019, from Botanical Society of America: https://botany.org/Carnivorous_Plants/Darlingtonia.php
 • Anonymous.. (n.d.). Drosera filiformis. Retrieved 04 09, 2019, from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Drosera_filiformis
 • Anonymous. Growing Darlingtonia californica. (2019, 02 25). Retrieved 02 25, 2019, from International Carnivorous Plant Society: https://www.carnivorousplants.org/grow/guides/Darlingtonia
 • Anonymous. Horned Bladderwort (Utricularia cornuta). (2015, 02 15). Retrieved from iNaturalist: https://www.inaturalist.org/taxa/62372-Utricularia-cornuta
 • Anonymous. International Carnivorous Plant Society. (n.d.). International Carnivorous Plant Society. Retrieved from International Carnivorous Plant Society: http://www.carnivorousplants.org/
 • Anonymous. Kettle (landform). (2017, 11 04). Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Kettle_(landform)
 • Anonymous. Moss Life Cycle. (2017, 11 04). Retrieved 11 04, 2017, from The University of Auckland: http://www.nzplants.auckland.ac.nz/en/about/mosses/reproduction/moss-life-cycle.html
 • Anonymous. Natura 2000 no. DE-5108-301 – Translated from German. (2018, 09 01). Retrieved from Natura 2000 sites in North Rhine-Westphalia: http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-5108-301
 • Anonymous. NY-NJ-CT Botany Online. (2017, 10 28). Retrieved from Web’s Mill Bog Cedar Swamp in Greenwood Wildlife Management Area: http://nynjctbotany.org/njoptofc/webbsmil.html
 • Anonymous. Pine Barrens (New Jersey). (2017, 10 21). Retrieved from Wikipedia: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pine_Barrens_(New_Jersey)
 • Anonymous. Pine Barrens Current weather report. (2017, 10 21). Retrieved from World Weather Online: https://www.worldweatheronline.com/golf/pine-barrens-weather-averages/new-jersey/us.aspx
 • Anonymous. Sphagnum. (2017, 11 04). Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Sphagnum
 • Anonymous. Sphagnum Moss – the Bog Builder. (2017, 11 05). Retrieved from Irish Peatland Conservation Council: http://www.ipcc.ie/a-to-z-peatlands/sphagnum-moss-the-bog-builder/
 • Anonymous. Tannersville Bog. (2017, 11 04). Retrieved from Monroe County Conservation District: https://www.mcconservation.org/tannersville-bog1.html
 • Anonymous. Tannersville Cranberry Bog. (2017, 11 04). Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Tannersville_Cranberry_Bog
 • Anonymous. Tannersville Monthly Climate Averages. (2017, 11 04). Retrieved from World Weather Online: https://www.worldweatheronline.com/tannersville-weather-averages/pennsylvania/us.aspx
 • Anonymous. Tepui. (2018, 09 22). Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Tepui
 • Anonymous. The Genus Utricularia: A Taxonomic Monograph. (2017, 12 01). Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Genus_Utricularia:_A_Taxonomic_Monograph
 • Anonymous. The Pinelands National Reserve. (2017, 10 28). Retrieved from State of New Jersey Pinelands Commission: http://www.nj.gov/pinelands/reserve/
 • Anonymous. Utricularia cornuta Michx. (2019, 02 15). Retrieved from Go Botany: https://gobotany.newenglandwild.org/species/utricularia/cornuta/
 • Anonymous. Utricularia cornuta Michx. (2019, 02 15). Retrieved from United States Department of Agriculture – Natural Resources Conservation Service: https://plants.usda.gov/core/profile?symbol=UTCO
 • Anonymous. Wahner Heide – Translated from German. (2018, 09 01). Retrieved from Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wahner_Heide
 • Anonymous. Pinguicula sp. “Guatemala 3100 m”. (2022, 03 26). Retrieved from Carnivorous plants: https://sarracenia.cz/informace/pinguicula/guatemala/index.html?fbclid=IwAR0KZuRCXcuZoDEUxRSw9DBrpd93J9QDL00nnP9nKT929N7BouKkdOPTZCI
 • Anonymous. Pinguicula sp guatemala. (2022, 03 26). Retrieved from Carni Cultura: https://carniculturacr.com/product/pinguicula-sp-guatemala/?fbclid=IwAR03HJhfQg0GWOEetddgDmLlp6syr3IGcM29oGGBLF_uvV60N-JlNBQGVPw
 • Anonymous. Pinguicula sp “Guatemala 3100 m”. (2022, 03 26). Retrieved from Cascade Carnivoures: https://www.cascadecarnivores.com/product_info.php?products_id=149
 • Anonymous. HELP PINGUICULA GUATEMALA, 3100 M. (2022, 03 26). Retrieved from FlyTrapCare Forums: https://www.flytrapcare.com/phpBB3/help-pinguicula-guatemala-3100-m-t18325.html
 • Anonymous. Pinguicula “Guatemala, 3100 m”. (2022, 03 26). Retrieved from Cranivorous Plant Photofinder: http://cpphotofinder.com/pinguicula-guatemala-3100-m-3727.html
 • Anderson, H. (n.d.). Nematodes – Definition, Examples, Classification and Characteristics. Retrieved 03 29, 2020 from MicroscopeMaster.com: https://www.microscopemaster.com/nematodes.html
 • Amesbury, M. (2013, 09 27). Sphagnum Moss: Bog Plant Extraordinaire! Retrieved 11 05, 2017, from Bogology: https://bogology.org/2013/09/27/sphagnum-moss-bog-plant-extraordinaire/
 • Boissoneault, L. (2017, 04 28). World War I: 100 Years Later – How Humble Moss Healed the Wounds of Thousands in World War I. Retrieved 11 04, 2017, from Smithsonian.com: https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-humble-moss-helped-heal-wounds-thousands-WWI-180963081/
 • Brittnacher, J. (n.d.). Growing Heliamphora. Retrieved 09 22, 2018, from International Carnivorous Plant Society: http://carnivorousplants.org/grow/guides/Heliamphora
 • Brittnacher, J. (n.d.). Growing Mexican Pinguicula. Retrieved 04 06, 2019, from International Carnivorous Plant Society: https://www.carnivorousplants.org/grow/guides/MexicanPinguicula
 • Byrne, M. K. (2019, 02 25). California Pitcherplant (Darlingtonia californica). Retrieved 02 25, 2019, from United States Department of Agriculture Forest Service: https://www.fs.fed.us/wildflowers/plant-of-the-week/darlingtonia_californica.shtml
 • Conservancy, T. N. (2017, 11 04). Pennsylvania – Tannersville Cranberry Bog Nature Preserve. Retrieved from The Nature Conservancy: https://www.nature.org/ourinitiatives/regions/northamerica/unitedstates/pennsylvania/placesweprotect/tannersville-cranberry-bog.xml
 • Cox, P. L. (2021, 08 22). COXNATURE. Retrieved from coxnature.com: http://www.coxnature.com/index.php?route=common/home
 • Fleischmann, A. (2009, 08 06). Utricularia vulgaris and U. australis. Retrieved 12 02, 2017, from CPUK Web Forum: http://www.cpukforum.com/forum/index.php?/topic/33122-utricularia-vulgaris-and-u-australis/
 • Hingston, S. (2016, 02 16). Philly Mag. Retrieved 10 28, 2017, from 13 Things You Might Not Know About the Pine Barrens: http://www.phillymag.com/news/2016/02/12/pine-barrens-new-jersey/
 • Kadereit, D. (n.d.). tuberous-drosera.net. Retrieved from tuberous-drosera.net: http://www.tuberous-drosera.net/index.htm
 • Legendre, L., & Partrat, E. (n.d.). Diseases. Retrieved 03 29, 2020 from Pinguicula.org: http://www.pinguicula.org/A_world_of_Pinguicula_2/Pages/diseases1.htm
 • Levine, J. (2017, 05 00). Europe’s Famed Bog Bodies Are Starting to Reveal Their Secrets. Retrieved 11 04, 2017, from Smithsonian.com: https://www.smithsonianmag.com/science-nature/europe-bog-bodies-reveal-secrets-180962770/
 • Loga, V. S. (2018, 09 02). Nature around Cologne Ten beautiful destinations in the Wahner Heide – Trasnslated from German. Retrieved from kölner stadt anzeiger: https://www.ksta.de/freizeit/ausflug/natur-rund-um-koeln-zehn-schoene-ausflugsziele-in-der-wahner-heide-944766
 • Miller, M. (n.d.). Flytrapstore.com. Retrieved from FLYTRAPSTORE.COM: http://www.flytrapcare.com/
 • Picea mariana. (2017, 11 04). Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Picea_mariana
 • Pludra, L. (n.d.). Growsundews.com. Retrieved from Growsundews.com: http://www.growsundews.com/
 • Rice, B. A. (2018). About Sarracenia purpurea, the purple pitcher plant, V. 12. Retrieved 03 15, 2019, from The Carnivorous Plant FAQ v. 12: http://www.sarracenia.com/faq/faq5538.html
 • Rice, B. A. (2019, 02 15). About Utricularia subgenus Bivalvaria section Stomoisia. Retrieved from The Carnivorous Plant FAQ v. 12: http://www.sarracenia.com/faq/faq5630.html
 • Rice, B. A. (n.d.). The Carnivorous Plant FAQ. Retrieved from The Carnivorous Plant FAQ: http://www.sarracenia.com/faq.html
 • Serrao, J. (2014, 06 00). Tannersville Bog. Retrieved 08 11, 2017, from Monroe County Conservation District: https://www.mcconservation.org/uploads/9/0/3/0/90302089/2014_tc_bog_brochure_email_format_rev_6.14.pdf
 • Staff, T. (Ed.). (n.d.). Plant Database – Drosera filiformis. Retrieved 04 09, 2019, from Lady Bird Johnson Wildflower Center: https://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=DRFI
 • Vid, M. (n.d.). Drosera Gemmae. Retrieved from Drosera Gemmae: http://www.droseragemmae.com/
 • Anonymous. קטגוריה:ארץ ישראל: נאדידיים. (29 11 2017). אוחזר ב- 29 11 2017, מתוך ויקיפדיה: https://he.wikipedia.org/wiki/קטגוריה:ארץ ישראל: נאדידיים
 • Anonymous. שקע (גאולוגיה). (04 11 2017). אוחזר מתוך Wikipedia: https://he.wikipedia.org/wiki/שקע_(גאולוגיה)
 • Anonymous. שקע קרחוני. (04 11 2017). אוחזר מתוך Wikipedia: https://he.wikipedia.org/wiki/שקע_קרחוני

קישור קבוע למאמר הזה: https://torfim.co.il/general/sources_links/bibliography/

כתיבת תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.

Your compare list

Compare
הסר הכל
השוואה
0