(Last Updated On: 19/06/2015)

תא הנבטה שבו כל הזרעים מאותו הסוג, מפוזרים על גבי מצע לח, ללא עציצים. בתא הנבטה זה אני מנביט דיונאות

תא הנבטה שבו כל הזרעים מאותו הסוג, מפוזרים על גבי מצע לח, ללא עציצים. בתא הנבטה זה אני מנביט דיונאות

Your compare list

Compare
הסר הכל
השוואה
0